About

Surasak Kangkhao | PLAN 1661

DESIGN CONSULT AND CONSTRUCT BY SURASAK KANGKHAO

kangkhao.com

plan1661

ปรึกษา-ออกแบบ-พร้อมก่อสร้าง-บ้านที่เป็นพื้นที่ตอบสนองประสบการณ์และวิถีชีวิตที่เป็นตัวตนของเจ้าของบ้านเองอย่างแท้จริง

“บ้าน” เป็นมากกว่า “งานออกแบบสถาปัตยกรรม”

“เราไม่ได้ออกแบบให้เป็นแค่เพียงเพื่อเป็นอาคารพักอาศัย แต่เป็นพื้นที่สำหรับประสบการณ์ที่ตอบสนองวิถีชีวิตที่เป็นตัวตนของเจ้าของบ้านเองอย่างแท้จริงทั้งเรื่องของกิจวัตประจำวัน การใช้ชีวิต การส่งต่อวัฒนธรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ตอบโจทย์การตอบสนองการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตได้ในเวลาเดียวกัน”

สร้าง “บ้านแห่งชีวิต ” ร่วมกัน

HOME’S LIFE

บ้านสร้างพลังให้ชีวิต ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความมั่งคั่งให้กับชีวิตในระยะยาว

ประสบการณ์ร่วมกันกับ อาจารย์ เอส ( Aj,S Surasak Kangkhao )

ร่วมสร้างประสบการณ์การออกแบบและสร้างบ้านคุณภาพสูงบนที่ดินคุณ

facebook.com/HomesProject

homesproject.asia

homesproject

Copyright © 2022 Home’s