Project Description

Documents

Project Progress

Project Timing

 • Start
  May 01 2021
 • End
  Jun 30 2022

05/01/2021 06/30/2022

100%

Overall Project Completion

 • 20%
 • 60%

 • 40%
 • 80%

งานสถาปัตยกรรม 0% Complete 0/9 Tasks completed

0%

0/9 Completed Tasks

 • 4.1 งานผนัง และงานตกแต่งผิวผนัง
 • 4.2 งานพื้น และงานตกแต่งพื้นผิว
 • 4.3 งานฝ้าเพดาน และงานตกแต่งฝ้าเพดาน
 • 4.4 งานประตู,หน้าต่าง และ อุปกรณ์ประตู,หน้าต่าง
 • 4.5 งานบันไดหลัก และงานราวบันได
 • 4.6 งานห้องน้ำ และงานติดตั้งสุขภัณฑ์
 • 4.7 งานวัสดุมุงหลังคา
 • 4.8 งานสีภายนอก และภายใน
 • 4.9 งานเบล็ดเตล็ด และ งานอื่น ๆ